Politika kvality a potravinovej bezpečnosti

Snahou SUPRAVIS GROUP S.A. je budovanie modernej, profesionálnej a spoľahlivej spoločnosti, výrobcu plastových čriev, ktorej cieľom je zabezpečenie spokojnosti zákazníkov a získanie významnej trhovej pozície v oblasti výroby obalov pre potravinársky priemysel.:

Tento cieľ dosahujeme:

  • výrobou a predajom kvalitných výrobkov v súlade s podmienkami potravinovej bezpečnosti,
  • vývojom a zavádzaním moderných poznatkov a technológií pri výrobe obalov,
  • prieskumom zaoberajúcim sa požiadavkami zo strany súčasných a potenciálnych zákazníkov a uspokojovaním ich potrieb,
  • rozvojom komplexných zákazníckych a servisných služieb,
  • efektivnym a účinným riadením procesov, zásob a personálu,
  • školením a angažovanosťou všetkých zamestnancov v procese manažmentu kvality a manažmentu potravinovej bezpečnosti výrobkov.

Naše ciele môžeme realizovať vďaka:

  • angažovanosti top manažmentu a zabezpečeniu prostriedkov na vývoj,
  • vysokej odbornej spôsobilosti a skúsenostiam zamestnancov, chápaniu podstaty,
  • spokojnosti zákazníkov a starostlivosťou o vysokú kvalitu a potravinovú bezpečnosť výrobkov,
  • efektívnemu uplatňovaniu a neustálemu zdokonaľovaniu systémov manažmentu kvality a potravinovej bezpečnosti v procese realizácie výrobkov.


Dôležitým prvkov realizácie a dosahovania cieľov je dodržovanie práva a pravidiel obchodnej a pracovnej etiky.


predseda predstavenstva
výrobný riaditeľ
23. 10. 2008 Tomasz Kozłowski